MCX Cotton Live

MCX Cotton Live

MCX Cotton : कापसाच्या दारामध्ये मोठे बदल कापसाचे नवीन दर जाहीर …

राज्य जिल्हा बाजार शेतमाल जात/विविधता किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत

महाराष्ट्र वर्धा आर्वी कापूस एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन 8200 8400 8300

महाराष्ट्र वर्धा Ashti कापूस इतर 8000 8300 8200

महाराष्ट्र चंद्रपूर भद्रावती कापूस इतर 8150 8250 8200

महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा कापूस देशी 8275 8440 8305

महाराष्ट्र यवतमाळ घाटंजी कापूस एलआरए 8100 8350 8250

महाराष्ट्र नागपूर हिंगणा कापूस इतर 7808 8210 8210

महाराष्ट्र नागपूर कटोल कापूस देशी 8000 8250 8150

महाराष्ट्र नांदेड किनवट कापूस इतर 8000 8100 8050

महाराष्ट्र चंद्रपूर कोरपना कापूस देशी 7900 8161 8050

महाराष्ट्र परभणी मनवत कापूस इतर 7800 8570 8440

महाराष्ट्र नागपूर पारशीवाणी कापूस एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन 8225 8275 8250

महाराष्ट्र चंद्रपूर राजुरा कापूस इतर 8360 8400 8370

महाराष्ट्र यवतमाळ राळेगाव कापूस इतर 8100 8335 8230

महाराष्ट्र नागपूर सावनेर कापूस इतर 8150 8350 8250

महाराष्ट्र वर्धा सिंदी कापूस इतर 8000 8400 8225

महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) कापूस इतर 8400 8490 8450

महाराष्ट्र नागपूर उमरेड कापूस देशी 8220 8410 8300

महाराष्ट्र चंद्रपूर Varora कापूस देशी 8000 8300 8200

महाराष्ट्र वर्धा वर्धा कापूस इतर 8025 8350 8150

महाराष्ट्र नागपूर भिवापूर कापूस Varalaxmi 8100 8300 8200

महाराष्ट्र वर्धा आर्वी कापूस एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन 8100 8370 8250

महाराष्ट्र वर्धा Ashti कापूस इतर 8100 8400 8250

महाराष्ट्र चंद्रपूर भद्रावती कापूस इतर 8175 8200 8188

महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा कापूस देशी 8000 8220 8100

महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट कापूस इतर 8100 8335 8220

महाराष्ट्र नांदेड किनवट कापूस इतर 7900 8100 8000

महाराष्ट्र चंद्रपूर कोरपना

Close Help dada